• Peng Zhang, Yi Xin, Yuehui He, Xianfeng Tang, Chen Shen, Qintao Wang, Nana Lv, Yun Li, Qiang Hu, Jian Xu, Exploring a blue-light-sensing transcription factor to double the peak productivity of oil in Nannochloropsis oceanica, Nature Communications, 2022, 13:1664. 
 • Zheng Sun, Shi Huang, Pengfei Zhu, Lam Tzehau, Helen Zhao, Jia Lv, Rongchao Zhang, Lisha Zhou, Qianya Niu, Xiuping Wang, Meng Zhang, Gongchao Jing, Zhenmin Bao, Jiquan Liu, Shi Wang, Jian Xu, Species-resolved sequencing of low-biomass or degraded microbiomes using 2bRAD-M, Genome Biol., 2022. https://doi.org/10.1186/s13059-021-02576-9.
 • Yuehui He, Shi Huang, Peng Zhang, Yuetong Ji, Jian Xu, Intra-ramanome correlation unveils metabolite conversion network from an isogenic population of cells, mBio, 2021, 12(4): e01470-21.
 • Mohammadhadi Heidari B., Maryam Hekmatara, Yuehui He, Yogendra Bhaskar, Yuetong Ji, Jian Xu, Culture-free identification and metabolic profiling of microalgal single-cells via ensemble learning of ramanomesAnal Chem, 2021, https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c01015.
 • Xiaoyan Jing, Yanhai Gong, Teng Xu, Yu Meng, Xiao Han, Xiaolu Su, Jianmei Wang, Yuetong Ji, Yuandong Li, Zhongjun Jia, Bo Ma, Jian Xu, One-cell Metabolic-Phenotyping and Sequencing of Soil Microbiome by Raman-activated Gravity-driven Encapsulation (RAGE), mSystems, 2021, 6: e0018121.
 • Qintao Wang, Yanbin Feng, Yandu Lu, Yi Xin, Chen Shen, Li Wei, Yuxue Liu, Nana Lv, Xuefeng Du, Wenqiang Zhu, Byeong-ryool Jeong, Song Xue*, Jian Xu*, Manipulating fatty-acid profile at unit chain-length resolution in the model industrial oleaginous microalgae Nannochloropsis, Metabolic Engineering, 2021. https://doi.org/10.1016/j.ymben.2021.03.015.
 • Qintao Wang, Yanhai Gong, Yuehui He, Yi Xin,  Nana Lv, Xuefeng Du, Byeong-ryool Jeong, Jian Xu, Genome engineering of Nannochloropsis with hundred-kilobase fragment deletions by Cas9 cleavages, Plant J, 2021, https://doi.org/10.1111/tpj.15227.
 • Sheng Dong, Ya-Jun Liu, Haixia Zhou, Yan Xiao, Jian Xu, Qiu Cui, Xinquan Wang, Yingang Feng, Structural insight into a GH1 β-glucosidase from the oleaginous microalga, Nannochloropsis oceanica, International Journal of Biological Macromolecules, 2021, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.12.128.
 • Yanhai Gong, Nam K Kang, Young U Kim, Zengbin Wang, Li Wei, Yi Xin, Chen Shen, Qintao Wang, Wuxin You, Jong-Min Lim, Suk-Won Jeong, Youn-Il Park, Hee-Mock Oh, Kehou Pan, Eric Poliner, Guanpin Yang, Yonghua Li-Beisson, Yantao Li, Qiang Hu, Ansgar Poetsch, Eva M Farre, Yong K Chang , Won-Joong Jeong , Byeong-Ryool Jeong , Jian Xu, The NanDeSyn Database for Nannochloropsis systems and synthetic biology, Plant J, 2020, doi: 10.1111/tpj.15025.
 • Xixian Wang, Yi Xin, Lihui Ren, Zheng Sun, Pengfei Zhu, Yuetong Ji, Chunyu Li, Jian Xu* and Bo Ma*, Positive dielectrophoresis based Raman-activated droplet sorting for culture-free and label-free screening of enzyme function in vivo, Sci Adv, 2020, Vol. 6, no. 32, eabb3521. doi: 10.1126/sciadv.abb3521.
 • Wuxin You, Li Wei, Yanhai Gong, Mohamed El Hajjami, Jian Xu*, Ansgar Poetsch*, Integration of proteome and transcriptome refines key molecular processes underlying oil production in Nannochloropsis oceanicaBiotech Biofuels, (2020) 13:209.
 • Teng Xu, Yanhai Gong, Xiaolu Su, Pengfei Zhu, Jing Dai, Jian Xu*, Bo Ma*, Phenome-Genome Profiling of Single Bacterial Cell by Raman-activated Gravity-driven Encapsulation and Sequencing, Small, 2020, Jun 9;e2001172. doi: 10.1002/smll.202001172.
 • Xiaolu Su, Yanhai Gong, Honglei Gou, Xiaoyan Jing, Teng Xu, Xiaoshan Zheng, Rongze Chen, Yuandong Li, Yuetong Ji, Bo Ma, Jian Xu, Rational Optimization of Raman-activated Cell Ejection and Sequencing for Bacteria, Anal Chem, 2020, May 29. doi: 10.1021/acs.analchem.9b05345.
 • Li Wei, Wuxin You, Yanhai Gong, Mohamed El Hajjam, Wensi Liang, Jian Xu*, Ansgar Poetsch*, Transcriptomic and proteomic choreography in response to light quality variation reveals key adaption mechanisms in marine Nannochloropsis oceanica Science of the Total Environ., 2020, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137667.
 • Yuehui He, Xixian Wang, Bo Ma, Jian Xu, Ramanome Technology Platform for Label-free Screening and Sorting of Microbial Cell Factories at Single-cell Resolution. Biotechnol Adv, 2019 May 29. pii: S0734-9750(19)30069-2. doi: 10.1016/j.biotechadv.2019.04.010.
 • Li Wei, Mohamed El Hajjami, Chen Shen, Wenxu Zhou, Wuxin You, Yandu Lu, Jing Li, Xiaoyan Jing, Qintao Wang, Peng Zhang, Yuetong Ji, Hanhua Hu, Qiang Hu, Ansgar Poetsch, Jian Xu, Transcriptomic and proteomic responses to very low CO2 suggest multiple carbon concentrating mechanisms in Nannochloropsis oceanicaBiotechnol Biofuels. 2019 Jun 28;12:168. doi: 10.1186/s13068-019-1506-8. eCollection 2019.
 • Guo L, Liang S, Zhang Z, Liu H, Wang S, Pan K, Xu J, Ren X, Pei S, Yang G, Genome assembly of Nannochloropsis oceanica provides evidence of host nucleus overthrow by the symbiont nucleus during speciation. Commun Biol. 2019 Jul 3;2:249. doi: 10.1038/s42003-019-0500-9. eCollection 2019.
 • Li Wei, Chen Shen, Mohamed El Hajjami, Wuxin You, Qintao Wang, Peng Zhang, Yuetong Ji, Hanhua Hu, Qiang Hu, Ansgar Poetsch, Jian Xu, Knockdown of carbonate anhydrase elevates Nannochloropsis productivity at high CO2 levelMetabolic Engineering, 2019, http://doi.org/10.1016/j.ymben.2019.03.004.
 • Chaoyun Chen, Andreas Harst, Wuxin You, Jian Xu, Kang Ning, Ansgar Poetsch, Proteomic study uncovers molecular principles of single-cell level phenotypic heterogeneity in lipid storage of Nannochloropsis oceanica, Biotechnol Biofuels, 2019, 12 (1), 21.
 • Yi Xin, Chen Shen, Yiting She, Hong Chen, Cong Wang, Li Wei, Kangsup Yoon, Danxiang Han, Qiang Hu, Jian Xu, Biosynthesis of Triacylglycerol Molecules with Tailored PUFA Profile in Industrial Microalgae, Molecular Plant, 2019. http://doi.org/10.1016/j.molp.2018.12.007.
 • Xiaoyan Jing, Honglei Gou, Yanhai Gong, Xiaolu Su, La Xu, Yuetong Ji, Yizhi Song, Ian P. Thompson, Jian Xu*, Wei E. Huang*, Raman-activated cell sorting and metagenomic sequencing revealing carbon-fixing bacteria in the ocean. Environmental Microbiology, 2018. 20(6):2241-2255. doi: 10.1111/1462-2920.14268. Epub 2018 Jul 2.
 • Mark H.J. Sturme, Yanhai Gong, Josué Miguel Heinrich, Anne J. Klok, Gerrit Eggink, Dongmei Wang, Jian Xu, Rene H. Wijffels, Transcriptome analysis reveals the genetic foundation for the dynamics of starch and lipid production in Ettlia oleoabundans, Algal Research, 2018, https://doi.org/10.1016/j.algal.2018.05.004.
 • Xixian Wang, Lihui Ren, Yetian Su, Yuetong Ji, Yaoping Liu, Chunyu Li, Xunrong Li, Yi Zhang, Wei Wang, Qiang Hu, Danxiang Han, Jian Xu*and Bo Ma*, Raman-activated Droplet Sorting (RADS) for Label-free High-throughput Screening of Microalgal Single-cells, Anal Chem, 2017. doi: 10.1021/acs.analchem.7b03884.
 • Qiang Zhang, Tingting Wang, Qian Zhou, Peng Zhang, Yanhai Gong, Honglei Gou, Jian Xu, and Bo Ma, Development of a facile droplet-based single-cell isolation platform for cultivation and genomic analysis in microorganisms. Sci Rep, 2017, 7:41192, doi: 10.1038/srep41192.
 • Yuehui He, Peng Zhang, Shi Huang, Tingting Wang, Yuetong Ji, Jian Xu, Label-free, simultaneous quantification of starch, protein and triacylglycerol in single microalgal cells, Biotech Biofuels, 2017, 10:275.
 • Yi Xin, Yandu Lu, Yi-Ying Lee, Li Wei, Qingtao Wang, Jing Jia, Dongmei Wang, Qiang Hu, Jin Liu, Yantao Li, Jian Xu, Producing Designer Oils in Industrial Microalgae by Rational Modulation of Co-evolving Type-2 Diacylglycerol Acyltransferases, Molecular Plant, 2017. doi: 10.1016/j.molp.2017.10.011.
 • Li Wei, Qingtao Wang, Yi Xin, Yandu Lu, Jian Xu, Enhancing photosynthetic biomass productivity of industrial oleaginous microalgae by overexpression of RuBisCO activase. Algal Research, 2017. https://doi.org/10.1016/j.algal.2017.07.023.
 • Danxiang Han, Jing Jia, Jing Li, Milton Sommerfeld, Jian Xu, and Qiang Hu, Metabolic Remodeling of Membrane Glycerolipids in the Microalga Nannochloropsis oceanica under Nitrogen Deprivation, Frontier Marine Sci. 2017, doi: 10.3389/fmars.2017.00242.
 • Yun Wang, Yizhi Song, Yifan Tao, Howbeer Muhamadali, Royston Goodacre, Ning-Yi Zhou, Gail M. Preston, Jian Xu*, Wei E. Huang*, Reverse and multiple stable isotope probing to study bacterial metabolism and interactions at the single cell level, Anal Chem, 2016, 88(19):9443-9450.
 • Lin Teng, Xian Wang, Xiaojun Wang, Lihui Ren, Tingting Wang, Yun Wang, Yuetong Ji, Wei E. Huang, Jian Xu, Label-free, rapid and quantitative phenotyping of stress response via ramanome, Sci Rep, 2016. DOI:10.1038/srep34359.
 • Li Wei, Yi Xin, Qintao Wang, Juan Yang, Hanhua Hu, Jian Xu, RNAi-based targeted gene-knockdown in model oleaginous microalgae Nannochloropsis spp. The Plant Journal, 2016, doi: 10.1111/tpj.13411.
 • Qintao Wang, Yandu Lu, Yi Xin, Li Wei, Shi Huang, Jian Xu, Genome editing of model oleaginous microalgae Nannochloropsis spp. by CRISPR/Cas9, The Plant Journal, 2016, doi: 10.1111/tpj.13307.
 • Qiang Zhang, Chunbo Mou, Peiran Zhang, Honglei Gou, Zhongyi Zhang, Wei E. Huang, Menglong Yang, Jian Xu and Bo Ma, Towards High-throughput Microfluidic Raman-activated Cell Sorting, Analyst, 2015, 140(18), doi: 10.1039/C5AN01074H.
 • Zhang Peiran, Ren Lihui, Zhang Xu, Shan Yufei, Wang Yun, Ji Yuetong, Yin Huabin, Huang Wei E., Xu Jian*, Ma Bo*, Raman Activated Cell Sorting Based on Dielectrophoretic Single-cell Trap and Release, Analytical Chemistry 2015, doi: 10.1021/ac503974e.
 • Li Chunyu, Xu Jian, Ma Bo, Precise quantitative addition of multiple reagents into droplets in sequence using glass fiber-induced droplet coalescence. Analyst, 2015,140, 701-705. doi: 10.1039/C4AN01852D.
 • Li Chunyu, Xu Jian, Ma Bo, A Self-Powered Microfluidic Monodispersed Droplet Generator with Capability of Multi-Sample Introduction. Microfluidics and Nanofluidics, 2015.
 • Chew Yee Ngan, Chee-Hong Wong, Cindy Choi, Yuko Yoshinaga, Katherine Louie, Jing Jia, Cindy Chen, Benjamin Bowen, Lauriebeth Leonelli, Rita Kuo, Richard Baran, José G. García-Cerdán, Abhishek Pratap, Mei Wang, Joanne Lim, Hope Tice, Chris Daum, Jian Xu, Trent Northen, Axel Visel, James Bristow, Krishna K. Niyogi, Chia-Lin Wei, Lineage-Specific Chromatin Signatures Reveal a Master Lipid Switch in Microalgae, Nature Plants, 2015, ​doi: 10.1038/nplants.2015.107.
 • Jianhua Fan, Kang Ning, Xiaowei Zeng, Yuanchan Luo, Dongmei Wang, Jianqiang Hu, Jing Li, Hui Xu, Jianke Huang, Minxi Wan, Weiliang Wang, Daojing Zhang, Guomin Shen, Conglin Run, Junjie Liao, Lei Fang, Shi Huang, Xiaoyan Jing, Xiaoquan Su, Anhui Wang, Lili Bai, Zanmin Hu, Jian Xu and Yuanguang Li, Genomic Foundation of Starch to Lipid Switch in Oleaginous Chlorella. Plant Physiology, 2015, doi: 10.1104/pp.15.01174.
 • Lu Yandu and Xu Jian, Phytohormones in microalgae: a new opportunity for microalgal biotechnology? Trends Plant Sci, 2015. doi: 10.1016/j.tplants.2015.01.006 (Cover Article).
 • Jia Jing, Han Danxiang, Gerken Henri, Li Yantao, Sommerfeld Milton, Hu Qiang, Xu Jian: Molecular mechanisms for photosynthetic carbon partitioning into storage neutral lipids in Nannochloropsis oceanica under nitrogen-depletion conditions. Algal Research 2015, 7: 66-77. doi: 10.1016/j.algal.2014.11.005
 • Lu Yandu, Danuše Tarkowská, Veronika Turečková, Luo Tingwei, Xin Yi, Li Jing, Wang Qintao, Nianzhi Jiao, Strnad Miroslav, Xu Jian, Antagonistic roles of abscisic acid and cytokinin during response to nitrogen depletion in oleaginous microalga Nannochloropsis oceanica expand the evolutionary breadth of phytohormone function. Plant J, 2014, doi: 10.1111/tpj.12615.
 • Hu Jianqiang, Wang Dongmei, Li Jing, Jing Gongchao, Ning Kang, Xu Jian, Whole-Genome Identification of Transcription Factors and Transcription-factor Binding Sites in oleaginous microalgae NannochloropsisSci Rep, 2014, 4: 5454| doi: 10.1038/srep05454.
 • Ji Yuetong, He Yuehui, Cui Yanbin, Wang Tingting, Wang Yun, Li Yuanguang, Huang Wei E, Xu Jian, Raman Spectroscopy Provides a Rapid, Non-invasive Method for Quantitation of Starch in Live, Unicellular Microalgae. Biotechnology Journal, 2014. doi: 10.1002/biot.201400165.
 • Wang Tingting, Ji Yuetong, Wang Yun, Li Jing, Huang Shi, Jia Jing, Han Danxiang, Hu Qiang, Huang Wei E, Xu Jian: Quantitative Dynamics of Triacylglycerol Accumulation in Microalgae Populations at Single-Cell Resolution Revealed by Raman SpectrometryBiotech Biofuels, 2014, 7:58. doi: 10.1186/1754-6834-7-58.
 • Lu Yandu, Zhou Wenxu, Wei Li, Li Jing, Jia Jing, Li Fei, Smith Steven, Xu Jian, Regulation of the Cholesterol Biosynthetic Pathway and Its Integration with Fatty Acid Biosynthesis in the Oleaginous Microalga Nannochloropsis oceanica. Biotech Biofuels, 2014, 7:81. doi: 10.1186/1754-6834-7-81.
 • Li Jing, Han Danxiang, Wang Dongmei, Ning Kang, Jia Jing, Wei Li, Jing Xiaoyan, Huang Shi, Chen Jie, Li Yantao, Hu Qiang, Xu Jian, Choreography of Transcriptomes and Lipidomes of Nannochloropsis Reveals the Mechanisms of Oleaginousness in Microalgae. Plant Cell 2014.10.1105/tpc.113.121418.
 • Wang Dongmei, Ning Kang, Li Jing, Hu Jianqiang, Han Danxiang, Wang Hui, Zeng Xiaowei, Jing Xiaoyan, Zhou Qian, Su Xiaoquan, Chang Xingzhi, Wang Anhui, Wang Wei, Jia Jing, Wei Li, Xin Yi, Qiao Yinghe, Huang Ranran, Chen Jie, Han Bo, Yoon Kangsup, Hill Russell T., Zohar Yonathan, Chen Feng, Hu Qiang, Xu Jian, Nannochloropsis Genomes Reveal Evolution of Microalgal Oleaginous Traits. PLoS Genet 2014, 10(1): e1004094.
 • Wei Li, Xin Yi, Wang Dongmei, Jing Xiaoyan, Zhou Qian, Su Xiaoquan, Jia Jing, Ning Kang, Chen Feng, Hu Qiang, Xu Jian, Nannochloropsis Plastid and Mitochondrial Phylogenomes Reveal Organelle Diversification Mechanism and Intragenus Phylotyping Strategy in Microalgae. BMC Genomics 2013, 14(1):534.
 • Wang Dongmei, Lu Yandu, Huang He, Xu Jian, Establishing Oleaginous Microalgae Research Models for Consolidated Bioprocessing of Solar Energy. Adv Biochem Eng Biotechnol 2012, 128:69-84.